Op zondag 26 maart 2023 zetten wij de deuren wagenwijd open voor jullie tijdens de Bouwroute. Jullie zijn allen welkom van 9u tot 17u. Tijdens jullie bezoek kan je ons volledig assortiment bezichtigen. Dit gaat van stalen deuren, glazen deuren, schilderdeuren en moderne lakdeuren, over massieve stijldeuren en retro pastoriedeuren tot invisidoors en blokdeuren.

Tijdens je bezoek aan de Bouwroute maak je kans om een renovatiebudget te winnen!
(Meer informatie vind je bij het wedstrijdreglement)

• 2x € 2.500 voor bezoekers die minstens 3 bedrijven bezoeken.
• 5x €1.000 voor bezoekers die 2 bedrijven bezoeken
• 10x €500 voor bezoekers die 1 bedrijf bezoeken.

Maar… er is meer!

Zowel zaterdag als zondag kan je genieten van onze aantrekkelijke promotie bij uw aankoop!
Per schijf van €1000 excl. btw, ontvang je een korting van €100 excl. btw.*

Mis het niet en kom zeker eens langs in onze showroom, tot dan!

Praktische zaken:
– Zaterdag (25/03/’23) en zondag (26/03/’23 – Bouwroute)
– Van 9u tot 17u
– Meensesteenweg 463 8800 Rumbeke
– info@vabodeuren.be
– * Zie onderstaande voor de actievoorwaarden

Alle info is te vinden op www.bouwroute.be en op www.vabodeuren.be

 

Het onderstaand reglement is van toepassing op de promotie vanuit Vabo Deuren (korting per schijf):

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie die loopt van 25/03/2023 t.e.m. 26/03/2023, hierna de “Actie” genoemd.
De actie wordt georganiseerd door Vabo Deuren, met maatschappelijk zetel in Meensesteenweg 463 te 8800 Roeselare en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0894.547.262, hierna de “Organisator” genoemd.
Deze voorwaarden hebben o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Actie en op het actieverloop. Het loutere feit van deelname aan deze Actie impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden vermeld in deze algemene actievoorwaarden.

Artikel 2. Duur en plaats
De actie start op zaterdag 25/03/2023 en eindigt op zondag 26/03/2023. Deze actie is enkel geldig bij bestellingen in de showroom te Roeselare. De showroom is geopend volgens de gebruikelijke openingsuren, zijnde zaterdag en zondag van 09u00 tot 17u00 (doorlopend geopend).

Artikel 3. Voorwaarden van deelname
De actie is enkel geldig voor particuliere klanten die de showroom bezoeken op 25/03/2023 en 26/03/2023 binnen de openingsuren. De openingsuren zijn reeds vermeld onder Artikel 2. Indien er tijdens deze Actie een nieuwe afspraak wordt gemaakt (wegens onvoorziene drukte) tussen beide betrokkenen, dan is deze Actie uitzonderlijk geldig op datum van de nieuwe afspraak. Deze actie geldt niet voor ondernemingen. De actie geldt niet voor klanten die via een bouwproject of bouwpromotor een herkeuze of standaardkeuze maken in onze showroom. Deze actie is niet combineerbaar met andere commerciële acties.
Wij bieden u de mogelijkheid om gedurende de Actie meerdere malen deel te nemen.
De korting is enkel geldig indien de betrokkene een definitieve bestelling plaatst. Een geplaatste bestelling kan niet meer gewijzigd of ongedaan gemaakt worden. De organisator behoudt zich het recht om een eenmalige uitzondering te maken.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens
De volgende persoonsgegevens zullen van iedereen die een bestelling plaatst gevraagd worden teneinde geldig aan de Actie te kunnen deelnemen:
• Voornaam en familienaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
De personengegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Actie en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de algemene gegevensverwerking (beschikbaar via https://vabodeuren.be/gegevensbeleid/) van Vabo Deuren en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (inclusief de Verordering (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR)).
Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan de Actiedeelname van de betrokkene.

Artikel 5. Actieverloop
De actie verloopt als volgt: Particulieren krijgen per schijf van €1000 excl. btw, korting van €100 excl. btw. Actie is enkel geldig voor particulieren en klanten die effectief een deur aankopen binnen de hierboven besproken periode.
Ook biedt Vabo Deuren de mogelijkheid om reeds gemaakte offertes om te vormen tot een definitieve bestelling gedurende de Actie.
Dit betreft een bindende bestelling waarbij de betrokkene Vabo Deuren uitdrukkelijk de toestemming geeft om deze bestelling definitief te plaatsen. Zoals reeds in Artikel 3 vermeld, is deze korting enkel geldig indien de betrokkene een definitieve bestelling plaatst.

Artikel 6. Misbruik
De Organisator, Vabo Deuren, behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van deze Algemene Actievoorwaarden of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7. Contact
De potentiële Actiedeelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Actie terecht bij de Organisator op de volgende wijze:
• Telefonisch: 051 25 47 25
• Via mail: info@vabodeuren.be
• In de showroom: Meensesteenweg 463, 8800 Roeselare
De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoording of interpretatie van de Actie.

Artikel 8. Geschillen
De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Actie of de interpretatie van deze Algemene Actievoorwaarden op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.

Artikel 9. Toepasselijk recht
Deze Algemene Actievoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Deze Algemene Actievoorwaarden dateren van 25/03/2023.

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘Bouwroute Win tot 2500 euro renovatiebudget!’ wedstrijd Bouwroute van Bouwunie.

Artikel 1: De Organisator
De Wedstrijd wordt georganiseerd door Bouwunie vzw, Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde , BE 0411.024.830 (hierna te noemen: de Organisator).

Artikel 2: Voorwaarden
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die een bezoek brengen aan een deelnemend bedrijf van de Bouwroute tussen zaterdag 25 maart vanaf 8 uur en zondag 26 maart om 19u.
De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.
Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde personen en personen die op hetzelfde adres wonen dan de werknemers van de Organisator.
Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: medewerkers en familieleden in de eerste graad van de deelnemende bedrijven aan de Bouwroute.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om.

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

De organisator zal de winnaar van de wedstrijd bekend maken na afloop van het event door middel van persoonlijke communicatie met de winnaar.

Artikel 3: Wedstrijdreglement
Deze actie richt zich naar particulieren. Hoe meer bouwbedrijven ze bezoeken tijdens de Bouwroute, hoe meer renovatiebudget ze kunnen winnen. Dit budget is enkel te spenderen bij deelnemende bedrijven aan de Bouwroute. Deze lijst is terug te vinden op www.bouwroute.be

Te winnen prijzen:
• 2 bonnen van 2500 euro voor deelnemers die min. 3 bedrijven bezoeken
• 5 bonnen van 1000 euro voor deelnemers die min. 2 bedrijven bezoeken
• 10 bonnen van 500 euro voor deelnemers die min. 1 bedrijf bezoeken
Elke deelnemer kan maar één prijs winnen en één keer per deelnemend bedrijf deelnemen.

De aanvraag tot deelname gebeurt door verzending van het deelnameformulier. Het deelnameformulier moet tussen zaterdag 25 maart 8 uur en uiterlijk op zondag 26 maart om 19 uur ingediend worden via de wedstrijdpagina.

Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten deelnemers hun correcte persoonsgegevens nalaten op de wedstrijdpagina en daarbij ook de wedstrijdreglement accepteren. De Organisatie heeft het recht elke deelnemer op gelijk welk moment tijdens of na de wedstrijd uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is, of indien de deelnemer zich niet aan het wedstrijdreglement houdt.

Daarnaast dient elke deelnemer een wedstrijdvraag in te vullen: “Hoeveel deelnemers zullen er deelnemen aan de Bouwroute wedstrijd?”

Het winnende bedrag wordt enkel toegekend, indien de deelnemer een aankoop plaatst bij een deelnemend bedrijf aan de Bouwroute . De geldsom wordt in mindering gebracht van de offerte. Het deelnemend bedrijf bij wie de offerte is goedgekeurd ontvangt dan het bedrag van Bouwunie. En rekent dit bedrag niet aan bij de deelnemer.

De deelnemer mag rekenen op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar deelname en van de door hem/haar verstrekte gegevens, conform de wettelijke bepalingen.

Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.

De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door de Organisatie. Deze jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. Tegen de samenstelling of de beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk. De jury is evenmin verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.

GDPR – Clausule

Uw (persoons)gegevens worden door Bouwunie verwerkt in het kader van deze wedstrijd met het oog op de wedstrijd en de boekhouding. U kan uw gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Bouwunie. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kan u altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop Bouwunie persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.bouwunie.be in ons algemeen beleid hieromtrent. De gegevens worden ook verwerkt om u op de hoogte te houden van andere diensten op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen en kunnen tevens worden gebruikt om door te geven aan onze partners en sponsors met het oog op aangepaste direct marketing acties. Indien u dit niet wil, volstaat het dit mee te delen aan wannes.staelens@bouwunie.be