Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie die loopt van 18/09/2020-19/09/2020, hierna de “Actie” genoemd.
De actie wordt georganiseerd door Vabo Deuren, met maatschappelijk zetel in Meensesteenweg 463 te 8800 Roeselare en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0894.547.262, hierna de “Organisator” genoemd.
Deze voorwaarden hebben o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Actie en op het actieverloop. Het loutere feit van deelname aan deze Actie impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden vermeld in deze algemene actievoorwaarden.

Artikel 2. Duur en plaats
De actie start op vrijdag 18/09/2020 en eindigt op zaterdag 19/09/2020. Deze actie is enkel geldig bij bestellingen in de showroom te Roeselare. De showroom is geopend volgens de gebruikelijke openingsuren, zijnde vrijdag van 09u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 18u00 en op zaterdag van 09u00 tot 17u00 (doorlopend geopend).

Artikel 3. Voorwaarden van deelname
De actie is enkel geldig voor particuliere klanten die de showroom bezoeken op 18/09/2020 en 19/09/2020 binnen de openingsuren. De openingsuren zijn reeds vermeld onder Artikel 2. Indien er tijdens deze Actie een nieuwe afspraak wordt gemaakt (wegens onvoorziene drukte) tussen beide betrokkenen, dan is deze Actie uitzonderlijk geldig op datum van de nieuwe afspraak. Deze actie geldt niet voor ondernemingen. De actie geldt niet voor klanten die via een bouwproject of bouwpromotor een herkeuze of standaardkeuze maken in onze showroom.
Wij bieden u de mogelijkheid om gedurende de Actie meerdere malen deel te nemen.
De korting is enkel geldig indien de betrokkene een definitieve bestelling plaatst. Een geplaatste bestelling kan niet meer gewijzigd of ongedaan gemaakt worden. De organisator behoudt zich het recht om een eenmalige uitzondering te maken.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens
De volgende persoonsgegevens zullen van iedereen die een bestelling plaatst gevraagd worden teneinde geldig aan de Actie te kunnen deelnemen:
• Voornaam en familienaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
De personengegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Actie en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de algemene gegevensverwerking (beschikbaar via https://vabodeuren.be/gegevensbeleid/) van Vabo Deuren en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (inclusief de Verordering (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR)).
Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan de Actiedeelname van de betrokkene.

Artikel 5. Actieverloop
De actie verloopt als volgt: Particulieren genieten van 10% korting op de aankoop van materialen, zijnde deuren of deurkrukken, indien ze op 18/09/2020 of 19/09/2020 een bestelling plaatsen in de showroom.
Ook biedt Vabo Deuren de mogelijkheid om reeds gemaakte offertes om te vormen tot een definitieve bestelling gedurende de Actie.
Dit betreft een bindende bestelling waarbij de betrokkene Vabo Deuren uitdrukkelijk de toestemming geeft om deze bestelling definitief te plaatsen. Zoals reeds in Artikel 3 vermeld, is deze korting enkel geldig indien de betrokkene een definitieve bestelling plaatst.

Artikel 6. Misbruik
De Organisator, Vabo Deuren, behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van deze Algemene Actievoorwaarden of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7. Contact
De potentiële Actiedeelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Actie terecht bij de Organisator op de volgende wijze:
• Telefonisch: 051 25 47 25
• Via mail: info@vabodeuren.be
• In de showroom: Meensesteenweg 463, 8800 Roeselare
De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoording of interpretatie van de Actie.

Artikel 8. Geschillen
De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Actie of de interpretatie van deze Algemene Actievoorwaarden op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.
Artikel 9. Toepasselijk recht
Deze Algemene Actievoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Deze Algemene Actievoorwaarden dateren van 11/09/2020.